JP Scene - шаблон joomla Оригами

Snaga je u povjerenju, odanosti i kvaliteti!

1876. - 2017. 
140. godina tradicije

Djelatnosti

 • Preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom području 15: područje maloga sliva Vuka, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava,
 • Upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju,
 • Upravljanje vodnim građevinama za navodnjavanje,
 • Izgradnja hidrograđevinskih objekata
 • Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode,
 • Uklanjanje otpadnih voda,
 • Vađenje i briketiranje treseta,
 • Vađenje, pijeska i gline,
 • Rušenje građevinskih objekta i zemljani radovi,
 • Niskogradnja,
 • Podizanje zgrada (visokogradnja),
 • Podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija,
 • Ostali građevinski radovi (specijalizirano izvođenje i oprema),
 • Izrada i izvedba projekata, te nadzor i inženjering iz područja građevinarstva, hidrogradnje, mehanike,
 • Izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova,
 • Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,
 • Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,
 • Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,
 • Izrada elaborata katastra vodova i stručni geodetski poslovi za potrebe pružanja geodetskih usluga,
 • Tehničko vođenje katastra vodova,
 • Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog
 • Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
 • Izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,
 • Izrada geodetskoga projekta,
 • Iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine,
 • Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine,
 • Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja,
 • Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja,
 • Iznajmljivanje građevinskih strojeva i opreme s rukovateljem,
 • Proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo,
 • Pružanje usluga servisa i popravka građevinskih, poljoprivrednih i drugih strojeva i njihovih priključaka,
 • Obavljanje zanatsko uslužne djelatnosti (kovačke, varilačke, strojobravarske i sl.),
 • Prijevoz robe (tereta) cestom,
 • Kupnja i prodaja robe, osim oružja i streljiva, lijekova i otrova,
 • Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu,
 • Obavljanje djelatnosti skupljanja sljedećeg neopasnog otpada s odlagališta u postupku sanacije i prijevoz na daljnje zbrinjavanje : beton 170101; opeka 170102; crijep/pločice i keramika 170103; građevinski materijal na bazi gipsa 170104; drvo 170201; staklo 170202;plastika 170203; bakar, bronca i mjed 170401; aluminij 170402; olovo 170403; željezo i čelik 170405; kositar 170406; miješani metali 170407; zemlja i kamenje170504 koji nisu navedeni pod 170503; iskopana zemlja 170506 koja nije navedena pod 17505; šljunak 170508 koji nije naveden pod 170507; miješani građevni otpad i otpad od rušenja 170904 koji nije naveden pod 170901, 170902 i 170903; zemlja i kamenje 200202; miješani komunalni otpad 200301,
 • Skupljanje otpada za potrebe drugih,
 • Prijevoz otpada za potrebe drugih,
 • Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih,
 • Skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada,
 • Uvoz otpada,
 • Izvoz otpada,
 • Hoteli i moteli, s restoranom,
 • Restorani,
 • Slatkovodni ribolov,
 • Slatkovodna mrjestilišta i ribnjaci,
 • Uzgoj krmnog bilja, suhih leguminoznih biljaka (djetelina i menta) i biljaka za farmaceutske svrhe (kamilica),
 • Vanšumski uzgoj drveća (uz kanale - kao vjetrobani i u inundacijama vodotoka - radi zaštite nasipa od valova), te biljaka za pletarstvo,
 • Uzgoj ovaca, kao biološke metode suzbijanja bilja na obrambenim nasipima i inundacijama